ท่านสามารถแจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึง ได้โดย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่


มีความประสงค์ขอร้องเรียนแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ใขปัญหา รายละเอียดพฤติกรรมการทุจริตและประพฤมิชอบ ช่วงเวลา ดังนี้ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสพฤติการณ์ ทุจริตและประพฤมิชอบช่วงเวลากระทำความผิด ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการโดยข้าพเจ้าขอส่ง เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสะ (ถ้ามี) ประกอบด้วย