ปรับปรุงล่าสุด 22 ธ.ค. 2021 05:09:33 683

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (VISION)


      องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะ ให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลดู่ เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
 

เมืองน่าอยู่ 
ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์
ดีพร้อมการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

 

พันธกิจ (MISSION)


1. การพัฒนาชุมชน โดยให้ได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. การพัฒนาจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะใช้ให้ทั่วถึงทุกชุมชน
3. พัฒนาระบบแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพเพิ่มศักยภาพของครอบครัว และชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา      

        
1. เพื่อสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
2. เพื่อต้องการให้ชุมชนมีระบบแสงสว่างในชุมชนที่เพียงพอ
3. เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
4. เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้