ปรับปรุงล่าสุด 8 ก.พ. 2024 03:30:30 771

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒


๑. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตํา บลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)
๒. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตํา บลมีหน้าที่ต้องทํา ในเขตองค์การบริหารส่วนตํา บล ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๗)
       ๑) จัดให้มีและบํา รุงรักษาทางน้ํา และทางบก
       ๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและทางที่สาธารณะรวมทั้งกํา จัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
       ๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
       ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
       ๗) คุ้มครองดูแลและบํา รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ๘) บํา รุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
       ๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจํา เป็นและสมควร
๓. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตํา บลอาจจัดกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตํา บล ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๘)
       ๑) ให้มีน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
       ๒) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
       ๓) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
       ๔) ให้มีการบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
       ๕) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
       ๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
       ๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
       ๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
       ๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตํา บล
       ๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
       ๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
       ๑๒) การท่องเที่ยว
       ๑๓) การผังเมือง
๔. การดํา เนินงานตามอํา นาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดํา เนินกิจการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในตํา บลต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตํา บลทราบล่วงหน้าตามสมควร หากองค์การบริหารส่วนตํา บลมีความ
เห็นเกี่ยวกับการดํา เนินกิจการดังกล่าว ให้นํา ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตํา บลไปประกอบการพิจารณาดํา เนินกิจการนั้นด้วย
(มาตรา ๖๙)

๕. การปฏิบัติงานตามอํา นาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตํา บลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคํา นึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตํา บล การจัดทํา งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกํา หนด (มาตรา ๖๙/๑)
๖. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํา เนินกิจการของทางราชการในตํา บล เว้นแต่ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา ๗๐)
๗. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตํา บล เพื่อใช้บังคับในตํา บลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํา นาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตํา บลในการนี้จะกํา หนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกํา หนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กํา หนดโทษปรับเกิน ๑,๐๐๐
บาท เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา ๗๑)
๘. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นไปดํา รงตํา แหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตํา บลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม
(มาตรา ๗๒)
๙. อาจทํา กิจกรรมนอกเขตองค์การบริหารส่วนตํา บล หรือร่วมกับสภาตํา บล องค์การบริหารส่วนตํา บล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํา กิจกรรมร่วมกันได้ (มาตรา ๗๓)

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๙
******************************

๑. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา ๑๖)
       ๑) การจัดทํา แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
       ๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
       ๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
       ๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
       ๕) การสาธารณูปการ
       ๖) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
       ๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
       ๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
       ๙) การจัดการศึกษา
      ๑๐) การสังคมส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
      ๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      ๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
      ๑๓) การจัดให้มีและบํา รุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      ๑๔) การส่งเสริมกีฬา
      ๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
      ๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
      ๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
      ๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ํา เสีย
      ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
      ๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
      ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
      ๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
      ๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
      ๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๒๕) การผังเมือง

      ๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
      ๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
      ๒๘) การควบคุมอาคาร
      ๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      ๓๐) การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกํา หนด
๒. อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม ข้อ ๑ ต้องดําเนินตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจายอํา
นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๖๑. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (มาตรา ๔)
๒. หน้าที่และอํานาจการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิด
ชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
การแทน (มาตรา ๕)
๓. การประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยความเห็นชอบของผู้อํา นวยการการเลือกตั้งประจํา จังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง การประกาศต้องอย่างน้อยต้องมีการกําหนด
เรื่อง ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๒)
๑) วันเลือกตั้ง
๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน

๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
๔) จํา นวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้ง
๕) จํา นวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
๔. การดําเนินการเลือกตั้ง
(๑) ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง กําหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นนั้น โดยมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ (มาตรา ๒๕)
๑) รับสมัครเลือกตั้ง (มาตรา ๔๑)
๒) กําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (มาตรา ๒๓)
๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๘)
๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและดํา เนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๔๓)
๕) ดํา เนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (มาตรา ๑๐๓

มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕)

๖) ดํา เนินการอื่นอันจํา เป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา ๙๓)
๗) กํา หนดบัตรปลอมเป็นบัตรเสีย (มาตรา ๑๐๐)