ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567

9 เม.ย. 2024 11:57:40 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ดู่ 67
  ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL  ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง   O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566

3 เม.ย. 2023 23:00:20 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ดู่ 153
  ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL  ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง   O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

9 ธ.ค. 2021 15:27:56 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ดู่ 644
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...