กิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมีการ Kick Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

26 มี.ค. 2024 13:35:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 205
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นำโดย นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.ดู่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ดู่ และผู้นำชุมชน...

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดู่ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดู่ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

15 ม.ค. 2024 11:45:01 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 168
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดู่ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดู่ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)          ปร...

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OneStopService : OSS)

15 พ.ย. 2023 11:11:18 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 237
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OneStopService : OSS)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

15 พ.ย. 2023 09:04:51 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 236
ด้วยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 ในการเสียภาษีที่ดินและปลูกสร้าง รายละเอียดตามที่แนบท้าย #สา...

เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่

4 ต.ค. 2023 11:17:46 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 261
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประจำปีงบประมาณ...

ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

26 มิ.ย. 2023 15:39:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 175
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่...

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดู่ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดู่ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

13 ก.พ. 2023 12:07:44 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 211
       ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดู่ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดู่ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธร...