ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565

11 ม.ค. 2022 10:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 92

                     วันที่ 11 มกราคม 2565 : นางสัญญา  สีสัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้สภารับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงาน ของนายเสนอ  ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ พร้อมด้วย นายทองสา ระยับศรี  นายพันธ์ศักดิ์  แหวนเงิน รองนายกฯ และนายศริพร อักษร เลขานุการนายกฯ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดู่ พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความยินและเป็นกำลังใจให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนและมาร่วมกันพัฒนาตำบลดู่ของเรา