ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านดอกประดู่-ขามดอกหญ้า หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มี.ค. 2020 08:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดู่ 46