ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกบ้านครูเสนอ-โรงเรียนบ้านหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ก.ย. 2020 05:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดู่ 183