แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

8 ต.ค. 2021 10:20:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 7