แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

28 ต.ค. 2021 10:25:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 6