แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

21 ธ.ค. 2021 10:30:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 4