แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

22 ก.พ. 2022 10:35:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 5