แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565

30 มี.ค. 2022 09:40:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 5