แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565

3 พ.ค. 2022 10:45:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 6