แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565

20 พ.ค. 2022 10:50:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 6