เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่

4 ต.ค. 2023 11:17:46 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 51

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

#ให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี เกิด ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง หรือรายชื่อตกหล่น ให้มาติดต่อได้ที่ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เบอร์โทรติดต่อ 045-969-991