ปรับปรุงล่าสุด 22 ธ.ค. 2021 09:41:48 1,273

 

ตำบลดู่ มี 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  1. บ้านดู่ หมู่ที่ 1 
  2. บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2
  3. บ้านหนองคู หมู่ที่ 3
  4. บ้านหนองครอง หมู่ที่ 4
  5. บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 5
  6. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6
  7. บ้านขาม หมู่ที่ 7
  8. บ้านอาวอย หมู่ที่ 8
  9. บ้านกระบุงดู่กลาง หมู่ที่ 9
  10. บ้านอาวอยตะวันตก หมู่ที่ 10
  11. บ้านกระหวัดหนองคู หมู่ที่ 11
  12. บ้านหนองหาน หมู่ที่ 12
  13. บ้านดอกประดู่ หมู่ที่ 13
จำนวนประชากร ทั้งหมด 4,844 คน  
  ชาย 2,427 คน
  หญิง 2,417 คน