แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

25 ม.ค. 2022 10:30:00 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อบต.ดู่ 6